Từ khóa "Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo tiền đề cho năm 2020" :